RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, (zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. nr telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. informacje niezbędne do rozliczenia należności publicznoprawnych.

East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc, z siedzibą w Warszawie (03-480), przy ul. W. Burdzińskiego 5, NIP 524 278 4953, informuje:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.

 1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc oraz osoby lub podmioty działające w jego imieniu.
 3. Administratorem danych osobowych jest East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@esda.pl.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. pracownikom i współpracownikom East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc w celu realizacji Umowy,
  2. podmiotom kontrolującym i nadzorującym East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
  3. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przysługuje Panu/Pani dostęp do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych przez East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 10. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie stosuje się profilowania.

W świetle powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc, w celu zawarcia za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl i realizacji Umowy odpłatnego udostępniania do korzystania Wirtualnego kursu tańca, pomiędzy East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc a mną i wynikających z przedmiotowej Umowy obowiązków. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych przez East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc, pod warunkiem wyrażenia przeze mnie zgody w odrębnym oświadczeniu za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@esda.pl.