Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DANCE-ONLINE.PL

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków odpłatnego udostępniania do korzystania Wirtualnych kursów tańca za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na terenie Polski i Europy.

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udostępniający – Właściciel sklepu internetowego dance-online.pl, jak również administrator danych osobowych:  East Side Dance Academy S.C. Magdalena Zwierzyńska, Kamila Koc, z siedzibą w Warszawie (03-480), ul. Wenantego Burdzińskiego 5, NIP 5242784953.
 2. Korzystający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa. 
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Korzystającego, składane za pomocą formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej www.dance-online.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Udostępniającym umowy odpłatnego udostępniania do korzystania z Wirtualnych kursów tańca na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Wirtualny kurs tańca – dostępny na stronie sklepu internetowego dance-online.pl kurs tańca on-line, udostępniany Korzystającemu przez Udostępniającego odpłatnie, do korzystania na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl możliwe jest każdorazowo wyłącznie po jednoczesnym zaakceptowaniu przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, stanowiącej integralną jego część.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl jest podanie przez Korzystającego następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Zamawiając dostęp do korzystania z Wirtualnego kursu tańca, Korzystający potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych. 
 2. Każde zamówienie bezpośrednio po jego złożeniu zostaje potwierdzone drogą e-mail na adres podany przez Korzystającego w momencie składania zamówienia.
 3. Informacje o Wirtualnym kursie tańca, zamieszczone w sklepie dance-online.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 4. Udostępniający dokłada wszelkich starań by opisy Wirtualnych kursów tańca (w szczególności ich zawartość muzyczna, choreograficzna oraz wykorzystane techniki tańca i poziom trudności ich wykonania), zamieszczonych na stronie sklepu internetowego dance-online.pl, w sposób możliwie najdokładniejszy oddawały ich charakter i techniczną przydatność w nauce tańca na danym poziomie trudności w rzeczywistości.
 5. W przypadku chwilowego braku technicznej możliwości udostępnienia Wirtualnego kursu tańca z winy Udostępniającego, Korzystający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty e-mail i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:  
  1. anulowanie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@esda.pl i uzyskanie zwrotu płatności za zamówienie;
  2. wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia i udostępnienie Korzystającemu Wirtualnego kursu tańca do korzystania, niezwłocznie po usunięciu awarii technicznej po stronie Udostępniającego.
 6. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl może być anulowane przez Korzystającego najpóźniej w przeciągu 1 godziny od momentu złożenia i opłacenia zamówienia w formie wiadomości e-mail wysłanej do Udostępniającego, na adres o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej, z podaniem numeru zamówienia.
 7. Wszystkie ceny Wirtualnych kursów tańca  wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 8. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Wirtualnych kursów tańca, ich opisów, rodzaju pakietów oraz wprowadzania i usuwania Wirtualnych kursów tańca z oferty, a także wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za złożone zamówienie może być zrealizowana przelewem on-line za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl lub tradycyjnym na rachunek Udostępniającego, podany na stronie sklepu internetowego dance-online.pl.
 2. Dostęp do Wirtualnych kursów tańca będzie realizowany niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku Udostępniającego opłaty za korzystanie z kursu on-line na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Po opłaceniu zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail dostarczane jest potwierdzenie dokonania płatności, generowane przez serwis płatniczy www.przelewy24.pl lub w przypadku przelewów tradycyjnych elektroniczny paragon fiskalny, a na prośbę Kupującego (w przypadku zaznaczenia takiej opcji podczas składania zamówienia) elektroniczna faktura VAT.

ZASADY ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA DO KORZYSTANIA KURSÓW TAŃCA ON –LINE

 1. Udostępniający, po złożeniu i opłaceniu przez Korzystającego zamówienia na dostęp do Wirtualnego kursu tańca za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl, niezwłocznie zapewni Korzystającemu zdalny dostęp do opłaconego kursu tj. udostępni Korzystającemu kurs on-line do korzystania w ramach odpłatnego, dozwolonego użytku osobistego, na zasadach, o których mowa w art. 23-35 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).
 2. Korzystający może korzystać z opłaconego Wirtualnego kursu tańca, do którego otrzymał dostęp, jedynie dla potrzeb osobistych (nie w celu majątkowym).
 3. Przekroczenie przez Korzystającego granic korzystania z Wirtualnego kursu tańca tj. granic dozwolonego użytku osobistego, określonego przepisami art. 23-35 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), w szczególności poprzez udostępnienie
  tego kursu w jakiejkolwiek formie w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią- jest działaniem nielegalnym i podlega przepisom wspomnianej ustawy.
 4. Udostępnienie Korzystającemu za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl Wirtualnego kursu tańca do korzystania w ramach odpłatnego, dozwolonego użytku osobistego w żadnym wypadku nie stanowi przeniesienia majątkowych praw autorskich do Wirtualnego kursu tańca na Korzystającego.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez sklep internetowy dance-online.pl można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: www.dance-online.pl lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: kontakt@esda.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Udostępniającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jednak Udostępniający zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Korzystającego do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na stronie www.dance-online.pl.
 4. Każdemu Korzystającemu, nabywającemu dostęp do Wirtualnych kursów tańca za pośrednictwem sklepu internetowego dance-online.pl, przysługuje prawo całkowitego zwrotu opłaty wniesionej za Wirtualny kurs tańca, jeżeli Korzystający nie będzie zadowolony z jakości tego kursu. Czas ubiegania się o zwrot należności został wyznaczony na 30 dni liczonych od daty uzyskania przez Korzystającego dostępu do Wirtualnego kursu tańca. Udostępniający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 5. Zwrot wartości kursu odbywa się poprzez wysłanie przez Korzystającego wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (dostępny pod adresem: www.dance-online.pl/kontakt) do Udostępniającego, w której Korzystający oświadczy, że ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail, jakiego użył podczas składania zamówienia oraz numer zamówienia i jego wartość).
 6. W ciągu 14 dni od otrzymania przez Udostępniającego wiadomości e-mail o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, odpowie on Korzystającemu za pośrednictwem poczty e-mail i jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Korzystający zostanie poproszony o wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki Udostępniający ma przelać należną kwotę z tytułu zwrotu.
 7. Zwrot pełnej należności zapłaconej przez Korzystającego za Wirtualny kurs tańca, bez jakichkolwiek potrąceń zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Udostępniającego numeru rachunku bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.
 8. Jednocześnie ze zleceniem przez Udostępniającego serwisowi płatniczemu dokonania zwrotu opłaty za Wirtualny kurs tańca, dostęp do kursu, którego dotyczy zwrot opłaty zostanie zablokowany.
 9. Reklamacja nie przysługuje w przypadku pobrania ze strony www.dance-online.pl jakiegokolwiek opłaconego Wirtualnego kursu tańca na własny komputer, inny lokalny lub zewnętrzny nośnik danych albo urządzenie mobilne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje tekstowe, zawartość choreograficzna i audio-wizualna Wirtualnych kursów tańca zamieszczonych na stronie sklepu internetowego dance-online.pl są chronione prawem autorskim.
 2. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe zamieszczone przez sklep internetowy dance-online.pl są wyłączną własnością ich twórców.
 3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.dance-online.pl uniemożliwia odpłatne otrzymanie do korzystania Wirtualnego kursu tańca, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystający ma możliwość zapoznania się z Regulaminem podczas składania zamówienia oraz w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.dance-online.pl. Korzystający posiadający własne konto w sklepie internetowym dance-online.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Korzystającemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian
  przysługuje uprawnienie do usunięcia swojego konta w sklepie internetowym dance-online.pl w każdym czasie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231) oraz przepisy innych ustaw.